Інформаційний пакет факультету

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ № 2

( спеціальність «Лікувальна справа» )

 Загальний опис факультету

1. Координатор ECTS вiд медичного факультету № 2 - декан факультету, доцент Глубоченко Володимир Григорович

Театральна площа, 2

м. Чернівці, 58002

тел.(0372) 52 70 09

З координатором особисто можна зв'язатися щоденно (окрiм суботи та недiлi) з 900 до 1300, 1400 до 1800 (за Київським часом).

У разi вiдсутностi координатора його заступає

доцент Петрюк Анатолій Євгенович заступник декана.

Театральна площа, 2

м. Чернівці

тел.(0372) 52 70 09

Час роботи: понедiлок -- п'ятниця, 900-1300, 1400-1800

Адреса електронної скриньки: mf@bsmu.edu.ua

2. Стислий опис структури й організації факультету

Спецiальнiсть та квалiфiкацiя спецiалiста:

7.12010001 "Лiкувальна справа" - лiкар-спеціаліст

Форми i термiн навчання: денна (очна) форма навчання за кошти бюджету або на контрактній основі, 6 років.

Оплата за навчання (контрактна форма): 15900,00 грн. за 1 рiк для вітчизняних студентів. 

Кiлькiсть студентiв: 1039

Декан факультету: доцент Глубоченко Володимир Григорович

Заступники декана:

доцент Петрюк Анатолій Євгенович

Телефон деканату: 0372-52-70-09

Професорсько-викладацький склад медичного факультету:

На  8 кафедрах медичного факультету №2 працює Кадровий потенціал університету унікальний, у ньому сьогодні працюють професіонали своєї справи, які володіють виключною педагогічною майстерністю: 78 докторів медичних наук та 324 кандидати медичних наук, серед яких 1 – член-кореспондент АПН України, 2 – Заслужені діячі науки і техніки України, 2 – Заслужених працівники народної освіти та вищої школи України, 13 – Заслужених лікарів України, 66 професорів, 193 доценти. 166 співробітник має вищу атестаційну лікарську категорію, 56 - першу, 42 - другу. 32 співробітники клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами ГУОЗ Чернівецької ОДА. 

Базуючись на типових навчальних програмах, кожна кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй, практичних i семiнарських занять.

Бiльшiсть кафедр факультету видали україномовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв, а також створили комп'ютернi навчально-контролюючi програми з вiдповiдних дисциплiн. Кафедри оснащенi сучасною комп'ютерною технiкою, що дозволяє широко впроваджувати в навчальний процес тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв.

Кожна кафедра факультету є науковим колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої залучаються члени студентського наукового товариства.

Лiкувально-консультативну роботу фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень, полiклiнiк. У клiнiчну практику щорiчно впроваджується десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що полiпшує рiвень надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню областi.

Навчальнi групи формуються з 10-12 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес. Для читання лекцiй є 10 лекцiйних аудиторiй (залiв), обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. Практичнi та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i тематичних кiмнатах, а клiнiчнi - бiля лiжка хворого i в кабiнетах функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедр факультету: хроноритмічна організація функцій нирок та морфофункціональні зміни деяких ендокринних органів за умов стресу і впливу солей важких металів; закономірності перинатальної анатомії та ембріотонграфії, етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика різних форм гострого перитоніту; пᅶдвищення ефективності лікування бронхіальної астми в дітей; клінічно-патогенетичні, нейрогуморальні, функціональні особливості формування гострих і хронічних форм кардіальної патології; розроблення та впровадження металополімерного остеосинтезу переломів трубчастих кісток.

3. Умови навчання на факультеті.

 На кафедрах факультету навчальні лабораторії і кабінети, їх обладнання, відповідає сучасному рівню щодо організації навчального процесу.

Навчальні аудиторії кафедр та лабораторії оснащенні апаратами для ультразвукової діагностики, ендоскопії, тренажерами, муляжами, манекенами тощо, які дозволяють не тільки ознайомити студентів з досягненнями та можливостями сучасної медичної діагностики, але й відпрацьовувати практичні навички з догляду та надання невідкладної допомоги хворим.

В 17 комп’ютерних класах студенти мають змогу покращити та проконтролювати свій рівень знань за сучасними тестовими технологіями.

Бібліотека університету налічує біля 400000 тисяч примірників навчальної, навчально-медичної, наукової та художньо-публіцистичної літератури, а разом з науковими журналами – більше 1 мільйона примірників. У бібліотеці університету створений електронний каталог з використанням програми «Liber Media».

В університеті створена інформативно-пошукова система, до якої входять «Інтернет» та електронна пошта. Все це дає можливість отримувати сучасну навчальну та наукову інформацію, готувати літературні огляди та використовувати їх в навчальному процесі та науковій діяльності. Університет стежить за новими тенденціями у розвитку комп’ютерних технологій та оновлює програмне забезпечення для обчислювальної техніки. Наявність комп’ютерів на кафедрах дає змогу студентам користуватись електронними технологіями отримання інформації, зокрема, в мережі Інтернет, отримувати та відправляти електронну пошту.

4.Оцiнювання успiшностi навчання студентiв при кредитно-модульнiй системi органiзацiї навчального процесу

Оцінювання - це один із завершальних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, аналіз та статистичну достовірність оцінок. Тому при оцінюванні надається перевага стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. За змістом оцінюється рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені навчальною програмою відповідної навчальної дисципліни.

Оцінювання включає:

-                     щоденний контроль знань;

-                     підсумковий семестровий  контроль знань.

Оцінювання модуля

Оцінка за модуль визначається як сума балів з поточної навчальної діяльності та з кількості балів за підсумковий  модульний контроль.

Оцінка за поточну навчальну діяльність визначається як сума усіх поточних оцінок.

Оцінка за модуль виставляється під час проведення модульного контролю.

Обов'язкові умови допуску до підсумкового модульного контролю:

-                     поточна успішність за модуль повинна бути не менше 70 балів.;

-                     відсутність академічної заборгованості.

Кафедри в день закінчення семестру  подають в деканат списки студентів (за встановленою формою) з результатами поточної успішності за кожен окремий модуль у вигляді відомостей з підписом викладача навпроти прізвища кожного студента (за правильний підрахунок кількості балів відповідальність несе викладач, який підписує відомість, та завідувач кафедри). У відомості обов'язково вказують недопущених студентів та тих студентів, які не набрали мінімальної кількості балів з модуля.

Оцінки, внесені у відомості, завіряються підписами викладачів з відповідних предметів, які ведуть заняття. Кінцева оцінка за модуль дисципліни виставляється згідно з розробленою шкалою. Аналогічно вносять одержану оцінку за дисципліну (або модуль) в індивідуальний навчальний план сту퍡ента та залікову книжку (із завершених дисциплін).

При одержанні на підсумковому модульному контролі незадовільної оцінки за модуль цей модуль не зараховується і студент зобов’язаний перескласти підсумковий модульний контроль. Перескладати модулі при незадовільній оцінці дозволяється лише два рази з дозволу декана відповідного факультету до початку нового семестру.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент отримав  не менше  120 балів за шкалою.

Оцінювання дисципліни

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна і лише тим студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Результати тестування враховуються при висталення оцінки з модулю та предмету.

Кінцева оцінка за модуль включає 60 % з рейтингової оцінки за поточну успішність та 40 % з  оцінки за модульний контроль.

Рейтингова оцінка поточної успішності визначається як сума усіх поточних балів у модулі.

Підсумкова оцінка з дисципліни в балах являє собою середню з балів, отриманих за модулі .

5. Шкала виставлення оцінок

Оцінка ЕSTS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином:

Оцінка ЕSTS

Оцінка за чотирибальною шкалою

За шкалою БДМУ

(у балах)

А (відмінно)

5 (відмінно)

180-200

В (дуже добре)

4 (добре)

165-179

С (добре)

150-164

D (задовільно)

3 (задовільно)

135-149

Е (слабко)

120-134

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

70-119

F

незадовільно

з обов’язковим повторним курсом

1-69

 

Для тих студентів, які бажають покращити свою успішність до вищої оцінки при засвоєнні дисципліни (модуля), можливе проведення повторного підсумкового контролю комісійно. Методика проведення підсумкового контролю визначається вищим навчальним закладом і відображається у робочій навчальній програмі з дисципліни.

Оцiнки з дисциплiни FX, F ("2") виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисциплiни пiсля завершення її вивчення.

Оцiнка FX виставляється студентам, якi набрали мiнiмальну кiлькiсть балiв за поточну навчальну дiяльнiсть, але яким не зарахований пiдсумковий модульний контроль. Ця категорiя студентiв має право на перескладання пiдсумкового модульного контролю за затвердженим графiком. Повторне складання пiдсумкового модульного контролю дозволяється не бiльше двох разiв.

Оцiнка F виставляється студентам, якi вiдвiдали всi аудиторнi заняття з модуля, але не набрали мiнiмальну кiлькiсть балiв за поточну навчальну дiяльнiсть i не допущенi до пiдсумкового модульного контролю. Ця категорiя студентiв має право тільки на повторне вивчення модуля.

 

Б. Програма навчання

 

Навчальний  план

підготовки спеціалістів за спеціальністю  7.12010001 "Лікувальна справа"

освітньо-кваліфікаційний рівень -IV

 

1-й рік навчання: навчальних тижнів – 40

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Ауд

Лекції

Семі-нари

Прак-тичні

СРС

1

Іноземна мова

6

180

90

0

 

90

90

2

Латинська мова та медична термінологія

4

120

70

0

 

70

50

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

90

40

0

 

40

50

4

Історія України

3

90

40

10

30

 

50

5

Історія української культури

2

60

40

14

26

 

20

6

Історія медицини

2

60

30

14

16

 

30

7

Основи психології. Основи педагогіки

1,5

45

30

14

16

 

15

8

Основи економічних теорій

2

60

30

10

20

 

30

9

Медична біологія

5,5

165

110

30

 

80

55

10

Медична та біологічна фізика

5,5

165

110

30

 

80

55

11

Медична хімія

4

120

70

20

 

50

50

12

Біологічна та біоогранічна хімія

2

60

40

10

 

30

20

13

Анатомія людини

11

330

220

40

 

180

110

14

Гістологія, цитологія та ембріологія

5

150

90

20

 

70

60

15

Курси за вибором

3

90

30

0

 

30

60

16

Фізичне виховання

 

160

160

0

 

160

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за 1-й рік

59,5

1945,0

1200

 

 

 

730

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

 

18,6

Курси за вибором:
1. Світова цивілізація. 2. Краєзнавство.  3. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. 4. Психологія спілкування. 5. Естетика. 6.Етика. 7. Сучасні проблеми молекулярної біології. 8. Фізичне виховання та здоров'я. 9. Соціологія та медична соціологія. 10. Правознавство. 11. Релігієзнавство. 12. Культурологія.

Примітка 1 - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах у ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025.

Примітка 2 - Державний екзамен з дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням) складається по завершенню вивчення зазначеної нормативної дисципліни.

 

2-й рік навчання: навчальних тижнів – 40

п/п

Назва навчальної дисципліни

 

Кількість годин

Кредит ECTS

Всьо-го

Ауд

Лек-ції

Семі-нари

Прак-тичні

СРС

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

8

240

100

0

 

100

140

2

Філософія

3

90

50

20

30

 

40

3

Анатомія людини

3,5

105

60

10

 

50

45

4

Гістологія, цитологія та ембріологія

4,5

135

80

20

 

60

55

5

Фізіологія

10

300

200

60

 

140

100

6

Біоорганічна та біологічна хімія

7

210

160

40

 

120

50

7

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

6

180

130

40

 

90

50

8

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

2,5

75

60

20

 

40

15

9

Медична інформатика

3,5

105

60

10

 

50

45

10

Догляд за хворими (практика)

5

150

80

20

 

60

70

11

Медицина надзвичайних ситуацій

2

60

30

0

 

30

30

12

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці.

2

60

20

6

 

14

40

13

Курси за вибором

3

90

30

0

 

30

60

14

Фізичне виховання

 

160

140

0

 

140

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за 2-й рік

60,0

1960,0

1200,0

 

 

 

760,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

 

19,0

Курси за вибором:

1. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. 2. Логіка, формальна логіка. 3. Деонтологія в медицині. 4. Фізичне виховання та здоров'я.  5. Сучасні проблеми біофізики. 6 Іноземна мова (друга). 7.Основи патентознавства.

Примітка 1 - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах у ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025.

 

3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

 

п/п

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

 

Всього

Ауд

Лекції

Семі-нари

Прак-тичні

СРС

 

1

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

2

60

40

10

 

30

20

 

2

Патоморфологія

7

210

130

40

 

90

80

 

3

Патофізіологія

7

210

130

40

 

90

80

 

4

Фармакологія

7

210

130

40

 

90

80

 

5

Гігієна та екологія

6

180

120

20

 

100

60

 

6

Пропедевтика внутрішньої медицини

6,5

195

150

60

 

90

45

 

7

Пропедевтика педіатрії

6,5

195

140

40

 

100

55

 

8

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

6,5

195

140

40

 

100

55

 

9

Радіологія

4

120

80

20

 

60

40

 

10

Сестринська практика

4

120

80

0

 

80

40

 

11

Основи біоетики та біобезпеки

1,5

45

30

6

 

24

15

 

12

Курси за вибором

2

60

30

0

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за 3-й рік

60,0

1800

1200

 

 

 

600

 

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

 

15,0

 

Атестація (1 тиждень) після шостого семестру: медичний ліцензійний іспит Крок 1 з загальної лікарської підготовки

Курси за вибором:
1. Сучасні методи генетичної діагностики. 2. Теорія пізнання та медицина. 3. Етичні проблеми в медицині. 4. Основи соціальної психології. 5. Нутриціологія.  6. Побічна дія ліків. 7. Фізичне виховання та здоров'я. 8. Іноземна мова (друга). 9. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 10. Медицина та художня культура. 11. Основи християнської етики і моралі.

Примітка - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025.

 

4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Ауд

Лекції

Семі-нари

Прак-тичні

СРС

1

Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія)

8,5

255

200

50

 

150

55

2

Фтизіатрія

3

90

50

10

 

40

40

3

Педіатрія

4,5

135

110

30

 

80

25

4

Хірургія

4,5

135

100

20

 

80

35

5

Акушерство і гінекологія

3

90

60

20

 

40

30

6

Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

3

90

50

20

 

30

40

7

Біостатистика

1,5

45

30

10

 

20

15

8

Урологія

3

90

50

10

 

40

40

9

Оториноларингологія

3

90

50

10

 

40

40

10

Офтальмологія

3

90

50

10

 

40

40

11

Неврологія

5,5

165

110

20

 

90

55

12

Медична психологія

1,5

45

30

10

 

20

15

13

Психіатрія, наркологія

4,5

135

80

20

 

60

55

14

Дерматологія, венерологія

3

90

70

20

 

50

20

15

Фізична реабілітація, спортивна медицина

2

60

30

6

 

24

30

16

Судова медицина

3

90

60

10

 

50

30

17

Медичне правознавство

1,5

45

30

10

 

20

15

18

Цивільний захист

0,5

15

10

0

 

10

5

19

Курси за вибором

1,5

45

30

0

 

30

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за 4-й рік

60,0

1800

1200

 

 

 

600

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

 

15,0

 

Виробнича лікарська практика*

6

180

 

 

 

 

Курси за вибором:
1. Клінічна фізіологія.  2. Клінічна біохімія.  3. Основи гомеопатії.  4. Фітотерапія. 5. Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії.  6. Основи психоаналізу. 7. Фізичне виховання та здоров‘я.  8. Медична субкультура. 9. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації. 10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 11. Методологія доказової медицини. 12. Основи християнської етики і моралі.

*Виробнича лікарська практика (4 тижні, аудиторні години визначаються за чинним положенням про виробничу практику) проводиться або упродовж навчального року, або  в літній період за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Примітка - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025.
 

5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

 

Всього

Ауд

Лекції

Семі-нари

Прак-тичні

СРС

 

1

Внутрішня медицина

8,5

255

180

30

 

150

75

 

2

Інфекційні хвороби

6

180

100

20

 

80

80

 

3

Епідеміологія

1,5

45

40

20

 

20

5

 

4

Професійні хвороби

2

60

30

6

 

24

30

 

5

Онкологія

3

90

70

20

 

50

20

 

6

Клінічна фармакологія

1,5

45

30

0

 

30

15

 

7

Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби

6

180

130

20

 

110

50

 

8

Медична генетика

1,5

45

30

10

 

20

15

 

9

Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

1,5

45

30

10

 

20

15

 

10

Хірургія, дитяча хірургія

7,5

225

140

20

 

120

85

 

11

Травматологія і ортопедія

3

90

60

20

 

40

30

 

12

Акушерство і гінекологія

4,5

135

90

20

 

70

45

 

13

Клінічна імунологія та алергологія

2,5

75

50

10

 

40

25

 

14

Анестезіологія та інтенсивна терапія

3

90

70

10

 

60

20

 

15

Екстрена та невідкладна медична допомога

1,5

45

30

4

 

26

15

 

16

Радіаційна медицина

1,5

45

30

10

 

20

15

 

17

Нейрохірургія

1,5

45

30

10

 

20

15

 

18

Основи стоматології

0,75

22

15

0

 

15

7

 

19

Секційний курс

0,75

23

15

0

 

15

8

 

20

Курси за вибором

2

60

30

10

 

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за 5-й рік

60,0

1800

1200

 

 

 

600

 

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

 

15,0

 

 

Виробнича лікарська практика*

6

180

 

 

 

 

 

Курси за вибором:
1. Судинна хірургія.  2. Фізичне виховання та здоров'я. 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 4. Вікові аспекти фармакотерапії.  5. Основи сексології та сексопатології.  6. Основи рефлексотерапії.  7. Основи геронтології та геріатрії.  8. Інструментальні методи функціональної діагностики. 9. Актуальні питання ревматології. 10. Актуальні питання гастроентерології.  11. Актуальні питання пульмонології.  12. Актуальні проблеми неврології. 13. Актуальні проблеми клінічної патоморфології. 14. Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології. 15. Основи християнської етики і моралі.

*Виробнича лікарська практика (4 тижні, аудиторні години визначаються за чинним положенням про виробничу практику) проводиться або упродовж навчального року, або  в літній період за рішенням Вченої ради ВНЗ.

 

Примітка - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу п оводиться на 1-5 курсах ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025.

 

6-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

в т.ч. 3 тижні державної атестації

 

№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Ауд

Лекції

Семі-нари

Прак-тичні

СРС

1

Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та з фтизіатрією

19

570

400

 

 

380

170

2

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами

8,5

255

170

 

 

160

85

3

Хірургія з дитячою хірургією та з онкологією

11,5

345

210

 

 

200

135

4

Акушерство і гінекологія

4,5

135

100

 

 

90

35

5

Загальна практика (сімейна медицина)

3

90

50

 

 

50

40

6

Гігієна та екологія

2,25

68

40

 

 

40

28

7

Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я

2,25

68

50

 

 

50

18

8

Охорона праці в галузі

0,5

15

10

 

 

10

5

9

Курси за вибором

4

120

90

 

 

80

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна атестація

4,5

135

60

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за 6-й рік

60,0

1800,0

1180,0

 

 

 

620,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

27,8

 

 

 

15,5

Державна атестація (3 тижні): медичний ліцензійний іспит Крок 2 з загальної лікарської підготовки та практично-орієнтований іспит

 

Курси за вибором:
1. Організаційні основи сімейної медицини.  2. Основи трансплантології.  3. Клінічна паразитологія та тропічна медицина.  4. Актуальні проблеми  ВІЛ-інфекції.  5. Менеджмент і маркетинг в охороні здоров‘я.  6. Екстремальна медицина. 7. Пластична та реконструктивна хірургія.  8. Актуальні питання кардіохірургії.  9. Паліативна та хоспісна медицина. 10. Актуальні питання нейрохірургії.  11. Актуальні питання гематології та трансфузіології.  12. Актуальні питання кардіології.  13. Актуальні питання нефрології. 14. Актуальні питання клінічної імунології та алергології. 15. Клінічні аспекти імунопрофілактики. 16. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки. 17. Фізичне виховання та здоров‘я. 18. Актуальні питання церебро-васкулярної патологі. 19. Доказова медицина. 20. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 21. Ендоскопічні технології в медицині. 22. Основи християнської етики і моралі.

  

Опис навчальних дисциплін

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Іноземна мова

(англійська, німецька, французьська)

1-й та 2-й роки навчання, 1-4-й семестри, 420 навчальних годин.

1-й рік навчання, 6 кредитів ECTS, 180 годин, у т.ч. 90 годин — аудиторні та 90 годин — самостійна робота студентів.

2-й рік навчання. 8 кредитів ECTS. 100 годин: 120 годин — аудиторні та 140 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Студенти отримують навички з читання оригінальної спеціальної літератури, накопичують лексичний запас для формування мовленнєвих умінь і навичок. Основні принципи навчання— професійна спрямованість, навчання зразків висловлювань діалогового або монологового характеру в межах комунікативних ситуацій з різноманітної тематики, вміння вести бесіди на різні професійні теми, а також робити повідомлення за темами зі спеціальності.

Форми і методи навчання — обов'язкове відвідування практичних занять, читання оригінальної медичної та соціально-політичної літератури, підготовка інформаційних доповідей.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

ЛАТИНСЬКА МОВА І МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

1-й рік навчання, 1-2-й семестри, 4 кредити ECTS, 120 навчальних годин: 70 годин — аудитортні та 50 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Вивчення граматичної та лексичної основи латинської мови для осмисленого освоєння анатомічної, клінічної, фармацевтичної номенклатури. Формування навичок виписування рецептів, читання і переклад адаптованих текстів медичного, переважно анатомічного, змісту. Вивчення латино-давньогрецької еквівалентної лексики, фрагментів давньогрецької міфології, в яких наявні імена героїв, що залишили слід у медичній термінології — Атлант, Ахілл тощо.

Контрольні заходи поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра іноземних мов, Театральна площа, 2, тел. 52-52-70.

Завідувач кафедри — доц. Рак Олександр Михайлович.

Історія медицини

1-й рік навчання, 1-й семестр, 2 кредити ECTS. 60 навчальних годин:
30 - аудиторні та 30 - самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Дисципліна вивчає розвиток медичних знань в історичній послідовності - з часу зародження їх у первісному суспільстві, у Стародавньому Світі, в епоху Середньовіччя, у Західній Європі в період пізнього Середньовіччя, у Київській Русі, за часів Козаччини, у XVIII ст., в період Нового часу, у тому числі медицину України в складі Російської імперії, на західноукраїнських землях, медицину та охорону здоров'я у XX ст., а також на сучасному етапі.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров'я - Театральна площа, 2, тел. 52-52-75.

Завідувач кафедри — доцент Кардаш Василь Едуардович

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

1-й рік навчання, 1-й семестр, 1,5 кредиту ECTS, 45 навчальних годин: 30 годин — аудиторні та 15 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Закономірності психічної діяльності, психічних процесів, емоційно-вольової сфери особистості, її індивідуально-типологічних особливостей. Забезпечення оволодіння студентами системою вмінь і навичок проведення психодіагностики особистості, визначення особливостей її пізнавальної сфери та вікових характеристик з метою підвищення ефективності діагностично-лікувальної діяльності лікаря, а також вирішення проблем міжособистісної взаємодії в системі «лікар — хворий» та в професійних колективах.

Формування навичок організації просвітницької діяльності з метою поширення наукових медичних знань; розвиток умінь ефективного управління колективом та здійснення виховного впливу на особистість у межах професійного спілкування.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра психології та соціології - вул. Червоноармійська, 3, тел. 52-63-37.

Завідувач кафедри  - доцент Зорій Ніна Іванівна.

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням)

1-й рік навчання, 1-й семестр, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 40 годин — аудиторні та 50 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Ділова українська мова як складник української лексики та фразеології, її значення в житті людини і суспільства. Походження та розвиток української мови. Мова і професія.

Історія розвитку української медичної термінології. Українська лексикографія. Робочі словники медика. Мовний етикет лікаря як складник ділового мовлення. Практичні навички ведення фахового діалогу лікаря та хворого. Практична робота з текстом. Реферування. Різновиди ділових документів. Лексичні та синтаксичні особливості ділових паперів медика.

Контрольні заходи — поточний та підсум­ковий модульний контроль.

ФІЛОСОФІЯ

2-й рік навчання, 3-4-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин — аудиторні та 40 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Загальні підвалини об'єктивного світу і людської діяльності, взаємовідносини між ними в історичному, пізнавальному та методологічному аспектах. Розглядають історію філософії як накопичення людської мудрості, буття та свідомість людини, а також специфіку її діяльності, загальні закономірності людського пізнання та методологічні висновки з нього; філософські проблеми людської цивілізації, людського суспільства як специфічної надсистеми. Формують у студентів науковий світогляд, вміння практично використовувати світовий пізнавальний досвід, зокрема медичне пізнання.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

1-й рік навчання, 1-й семестр, 2 кредити ECTS, 60 навчальних годин: 30 годин —аудиторні та 30 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Теоретичні аспекти економіки, економічні відносини власності, суспільне виробництво та його товарна організація, ринкові госпо­дарські механізми та особливості процесу виробництва в ринкових умовах. Питання ціноутворення, фінансово-кредитного механізму, грошового обігу. Підприємство в економіці суспільства. Загальні риси та особливості сучасного відтворення. Національний прибуток, його розподіл і використання. Сучасне світове господарство.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра суспільних наук та українознавства — вул. Червоноармійська, 3, тел. 52-08-71.

Завідувач кафедри суспільних наук та українознавства — професор Сидоренко Микола Миколайович.

Природничо-наукові дисципліни

МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

1-й рік навчання, 1-й семестр, 5,5 кредиту ECTS, 165 навчальних годин: 110 годин — аудиторні та 55 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Математичне оброблення медико-біоло-гічної інформації, основи інформатики та обчислювальної техніки. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки, фізичні основи електрокардіографії та реографії; відомості про магнітні властивості та електромагнітні хвилі в біооб'єктах, електронну медичну апаратуру, взаємодію зовнішніх полів з біооб'єктами, елементи молекулярної біофізики та біофізики мембранних процесів у клітинах. Оптичні методи дослідження медико-біологічних систем. Елементи квантової біофізики. Іонізувальне випромінювання та його дія на медико-б帑ологічні об'єкти.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА

2-й рік навчання, 3-й семестр, 3,5 кредиту ECTS, 105 навчальних годин: 60 годин — аудиторні та 45 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Основні положення медичної інформатики. Основні принципи формалізації і алгоритмізації медичних задач. Проблеми й аспекти інформатизації медичної діяльності. Визначення експертної системи. База знань як основа експертної системи. Стандартні методи представлення знань. Механізми логічного висновку. Напрямки застосування експертних систем у медицині. Загальні відомості про комп'ютерні мережі. Мережа Internet: можливості, основні служби, пошук інформації, тематичний пошук. Апаратні складники персонального комп'ютера. Основи роботи в операційних системах. Оболонки операційних систем. Приклади експертних систем. Інтерфейс відкритої експертної системи EXPERT. Виконання розрахунково-графічної роботи: побудова демонстраційного прототипу експертної системи.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра медичної і біологічної фізики — вул. Кобилянської, 42, тел. 52-45-44.

Завідувач кафедри — професор Шаплавський Микола Володимирович.

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

1-й рік навчання, 2-й семестр, 5,5 кредиту ECTS, 165 навчальних годин: ПО годин — аудиторы та 55 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Загальна характеристика життя, клітина як основна структурно-функціональна одиниця живого, носії спадковості — нуклеїнові кислоти. Розмноження клітин, розмноження та онтогенез людини, закономірності гісто- і органогенезу, його вікова періодизація. Генетика та її значення для медицини. Спадковість, мінливість. Каріотип людини. Хромосомне визначення статі. Спадкові хвороби. Генетика популяцій. Чинники навколишнього середовища, їхній вплив на людину.

Медична паразитологія. Антропонози і зоонози. Трансмісивні та природно-осередкові захворювання. Біологічне і механічне перенесення збудників. Членистоногі — переносники і збудники хвороб людини. Отруйні для людини організми.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1".

Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки – вул. Федьковича, 15, тел. 3-30-21.

Завідувач кафедри - член.-кор. АПН України, професор Пішак Василь Павлович.

ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ

1-й та 2-й роки навчання, 2-3-й семестри, 9,5 кредиту ECTS, 285 навчальних годин: 170 годин — аудиторні та 115 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Закономірності мікроскопічної будови організму людини і тварини в нормі, принципи організації тканин організму, мікроскопічна та субмікроскопічна будова органів і систем організму; ультраструктурна будова клітин, у тому числі і спеціалізованих клітин у різних тканинах і органах; питання прогенезу (розвитку і дозрівання статевих клітин), критичного періоду розвитку зародка, структурні, метаболічні та функціональні особливості плаценти й плацентарного бар'єру, причини виникнення аномалій розвитку, шляхи і методи впливу на ембріональний розвиток.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1".

Кафедра гістології, цитології та ембріології – вул. Кобилянської, 42,
тел. 52-53-42.

Завідувач кафедри – ректор університету, д-р мед.наук, професор Бойчук Тарас Миколайович.

МЕДИЧНА ХІМІЯ

1-й рік навчання, 1-й семестр, 4 кредити ECTS, 120 навчальних годин: 70 годин — аудиторні та 50 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

У студентів формують цілісний фізико-хімічний підхід до вивчення процесів, які відбуваються в людському організмі, теоретичну базу для розуміння молекулярних механізмів процесів життєдіяльності, дії на організм лікарських препаратів і токсичних речовин довкілля. Основні типи хімічної рівноваги (кислотно-основна, окисно-відновна та рівновага за участю комплексних сполук), питання фізичної хімії поверхневих явищ, колоїдної хімії, фізичної хімії розчинів молекулярних сполук, хімічної кінетики, біокаталізу, біоенергетики тощо.

Будова та реакційна здатність органічних речовин,які входять до складу живих організмів. Методи дослідження в біоорганічній хімії. Теоретичні основи будови біоорганічних сполук, відомості про природу хімічного зв'язку, взаємного впливу атомів у біоорганічних сполуках, типи реакцій біоорганічних сполук.

Будова і властивості окремих класів біоорганічних сполук, лікарських засобів, природних сполук.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

1-й та 2-й роки навчання, 1-3-й семестри, 9 кредитів ECTS, 270 навчальних годин: 200 годин — аудиторні та 70 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Біоорганічна хімія розглядає теоретичні основи будови біоорганічних сполук, природу їх хімічного зв'язку і типи реакцій. Студенти вивчають будову і властивості окремих класів біоорганічних сполук — амінів, кетонів, карбонових кислот, складних ефірів, гетерофункціональних біоорганічних і гетероциклічних сполук та їх похідних, а також природні сполуки — вуглеводи, ліпіди, амінокислоти, білки, нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти, вітаміни, гормони, антибіотики, пестициди.

Біологічна хімія вивчає молекулярні компоненти клітини, біомолекули та субклітинні структури, біомембрани, ферменти, біоенергетику, загальні шляхи метаболізму, молекулярні механізми спадковості, гормональну регуляцію метаболізму і біологічних функцій клітин, біохімію фізіологічних реакцій та спеціалізованих тканин.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1 з біологічної хімії.

Кафедра медичної хімії — вул. Богомольця, 2, тел. 52-57-29.

Завідувач кафедри — проф. Мещишен Іван Федорович.

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

1-й та 2-й роки навчання, 1-3-й семестри, 14,5 кредиту ECTS, 435 навчальних годин: 280 годин — аудиторні та 155 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Форма і будова, походження і розвиток організму людини, системний підхід до вивчення органів і частин тіла з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей, у тому числі і залежно від функції та впливу навколишнього середовища. Остеологія, артрологія, міологія, спланхнологія (травна, дихальна, сечова і статева системи), ендокринні залози, органи кровотворення та імунної системи, ангіологія (серце, кровоносна і лімфатична системи), неврологія, естезіологія.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1".

Кафедра нормальної анатомії — вул. Ризька, 3, тел. 52-39-63.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, професор Макар Богдан Григорович.

ФІЗІОЛОГІЯ

2-й рік навчання, 3—4-й семестри, 10 кредитів ECTS, 300 навчальних годин: 200 годин— аудиторні та 100 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Функції організму здорової людини і систем організму, органів, клітин, механізми їх регуляції. Способи передачі інформації, роль центральної нервової системи, ендокринних залоз та їх гормонів у регуляції функцій, забезпеченні параметрів гомеостазу, пристосувальних реакціях організму при зміні внутрішнього чи зовнішнього середовищ. Фізіологія автономних систем організму — травлення, крові, кровообігу, дихання, енергетичного обміну, терморегуляції, виділення, сенсорних систем (аналізаторів). Фізіологічні основи поведінки, мотивації, емоції. Особливості вищої нервової діяльності людини. Вищі інтегративні функції — пам'ять, навчання, мова. Біологічні ритми, сон.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1".

Кафедра нормальної фізіології — вул. Богомольця, 2, тел. 52-74-83.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, професор Ткачук Світала Сергіївна.

МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ

2-й та 3-й рік навчання, 3-6-й семестри, 8 кредитів ECTS, 240 навчальних годин: 170 годин — аудиторні та 70 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Морфологія, структура, фізіологія, культивування, генетика мікробів, їх еволюція та класифікація, дія на мікроби фізичних, хімічних і біологічних чинників, а також хіміотерапевтичних препаратів. Основи генетичної інженерії та біотехнології.

Загальна та інфекційна імунологія. Антигени мікробів та їх взаємодія з імунною системою. Специфічна профілактика інфекційних захворювань з використанням вакцин і сироваток. Особливості імунної відповіді в онтоге­незі людини.

Біологічні властивості збудників інфекційних захворювань: бактерій, рикетсій, хламідій, мікоплазм, вірусів, пріонів, найпростіших. Патогенез, лабораторна діагностика, специфічна профілактика і принципи етіотропної терапії окремих інфекційних захворювань людини.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1".

Кафедра мікробіології та вірусології — вул. Богомольця, 2, тел. 3-52-59.

Завідувач кафедри —д-р мед. наук, проф. Дейнека Святослав Євгенович.

Професійно-зорієнтовані дисципліни

ПАТОМОРФОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5—6-й семестри, 7 кредитів ECTS, 210 навчальних годин: 130 годин — аудиторні і та 80 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Сутність, причини і механізми розвитку патологічних процесів. Ультраструктурна патологія клітини. Причинно-наслідкові співвідношення в розвитку патологічних процесів. Морфологічні прояви процесів адаптації та компенсації. Морфогенез пухлин, дисплазія та рак, значення пухлинної прогресії. Основи нозології та принципи діагностики захворювань систем і органів організму.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1".

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини — вул. Головна, 137, тел. 51-47-57.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Давиденко Ігор Святославович.

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5—6-й семестри, 7 кредитів ECTS, 210 навчальних годин: 130 годин — аудиторні та 80 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Загальне вчення про хворобу, основні закономірності виникнення, розвитку і закінчення хвороби з визначенням провідних механізмів розвитку та окремих її проявів на різних рівнях організації живих об'єктів — від молекулярного до організму в цілому (патогенез). Закладання теоретичних основ для глибокого розуміння етіології, патогенезу, принципів запобігання хворобам та їх лікування. Типові патологічні процеси, шо лежать в основі багатьох захворювань — запалення, пухлини, гарячка, гіпоксія, типові порушення обміну речовин тощо. Вивчення загальних закономірностей розвитку патологічних процесів в окремих функціональних системах, а також етіології та патогенезу найпоширеніших нозологічних форм, які мають важливе значення для практичної медицини.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1".

Кафедра патологічної фізіології — вул. Богомольця, 2, тел. 52-74-83.

Завідувач кафедри —д-р мед. наук, проф. Роговий Юрій Євгенович.

ФАРМАКОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5—6-й семестри, 7 кредитів ECTS, 210 навчальних годин: 130 годин — аудиторні та 80 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Лікарська рецептура. Загальна і спеціальна фармакологія. Основи фармакокінетики та фармакодинаміки, показання і протипоказання до застосування та побічні ефекти засобів, які впливають на функції систем організму. Отруєння лікарськими засобами. Антидотна терапія.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-1".

Кафедра фармакології — вул. Богомольця, 2, тел. 3-52-62.

Завідувач кафедри —д-р мед. наук, проф. Заморський Ігор Іванович.

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5—6-й семестри, 6,0 кредитів ECTS, 180 навчальних годин: 120 годин — аудиторні та 60 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Профілактика громадська та особиста, первинна, вторинна і третинна. Значення знання гігієни для формування професійної свідомості та практичної діяльності лікарів різних фахів. Методологія гігієни. Поняття про гігієнічний норматив, його різновиди, об'єкти, що підлягають нормуванню. Санітарія як галузь практичної діяльності в системі охорони здоров'я. Гігієна навколишнього середовища. Шум і вібрація як чинники проживання в сучасних умовах. Вплив чинників довкілля на здоров'я населення. Основи токсикометрії. Ведення запобіжного і поточного санітарного нагляду. Гігієнічні засади здорового способу життя та особиста гігієна. Особливості організації та гігієнічне забезпечення, розміщення, харчування, водопостачання та умови праці ліквідаторів і населення, яке постраждало в районах надзвичайних ситуацій. Питання протирадіаційного захисту осіб, які працюють з радіонуклідами та іншими джерелами іонізувального випромінювання. Радіаційна безпека населення в місцях його проживання.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра гігієни та екології — вул. Кобилянської, 42, тел. 52-63-77.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Власик Леонід Іванович.

ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (практика)

2-й рік навчання,3- 4-й семестр, 5 кредити ECTS, 150 навчальних годин: 80 годин — аудиторні та 70 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Загальний та спеціальний догляд за хворими, його теоретичне підґрунтя і практичні навички. Морально-етичні та естетичні вимоги до лікарської професії, основні принципи етики, естетики і деонтології.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА

3-й рік навчання,5-6-й семестр, 4 кредити ECTS, 120 навчальних годин: 80 годин — аудиторні та 40 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Студенти набувають навичок надання медичної допомоги хворим в обсязі функціональних обов'язків медичної сестри.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти – вул. Руданського 49, тел. 53-82-09

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Плеш Ігор Антонович.

ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

3-й рік навчання, 5—6-й семестри, 6,5 кредитів ECTS, 195 навчальних годин: 150 годин — аудиторні та 45 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Студенти засвоюють теоретичні знання та практичні навички послідовного клінічного обстеження хворого і розпізнавання найти-повіших проявів основних захворювань людини, набувають навичок з основних методів фізичного обстеження хворого та прийомів діагностування хвороб — розпитування, загального і спеціального огляду, пальпації, перкусії, аускультації. Під час засвоєння практичних навичок студент повинен оволодіти методами семіологічного оцінювання отриманих даних, логічними прийомами аналітичного підходу до визначення патологічних процесів при встановленні попереднього клінічного діагнозу.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб — вул. Головна, 100, тел. 3-13-61.

Завідувач кафедри —д-р мед. наук, проф. Пішак Ольга Василівна.

ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ

3-й рік навчання,뼡5—6-й семестри, 6,5 кредиту ECTS, 195 навчальних годин: 140 годин — аудиторні та 55 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем організму дитини, методика обстеження дитини та семіотика захворювань. Вигодовування дітей першого року життя, у тому числі природне, змішане і штучне, особливості харчування дітей з груп ризику та в умовах екологічного забруднення. Конституція та її аномалії, шо зумовлюють полігенно-спадкову схильність до деяких захворювань (алергійний, сечовий, лімфатичний діатези), організація роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів, поліклініки, стаціонару, вакцинопро-філактика та функції лікаря-педіатра.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра пропедевтики дитячих хвороб — вул. Буковинська, 4, тел. 53-05-27.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Нечитайло Юрій Миколайович.

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ

3-й рік навчання, 5—6-й семестри, 6,5 кредитів ECTS, 195 навчальних годин: 140 годин — аудиторні та 55 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Основи хірургії: асептика, кровотеча, переливання крові, різні види пошкоджень та їх ускладнення (непритомність, колапс, шок, термінальний стан, травматичний токсикоз). Принципи діагностики, лікування закритих пошкоджень м'яких тканин, переломів кісток, вивихів, ран, опіків, відморожень, електротравм; питання хірургічної інфекції та її діагностики, лікування (некроз, гангрена, виразка, нориця, стороннє тіло), загальні питання онкології, хірургічні паразитарні захворювання, вади розвитку, плас­тична, реконструктивна хірургія, трансплантологія. Сучасні засоби діагностики і лікування в хірургії. Загальні питання анестезіології, види знеболювання, показання та протипоказання, ускладнення, термінальні стани. Принципи лікування. Реанімація.

Студенти набувають навичок методики обстеження хірургічного хворого, догляду за хворим, десмургії.

Типові хірургічні операції, що їх виконують на різних ділянках тіла людини, первинні навички хірургічної техніки: розділення та з'єднання тканин, зупинка кровотечі, венепункція та венесекція, кишкові та судинні шви.

Будова, форма та взаємне розташування органів і тканин у різних ділянках тіла людини, проекція їх на покриви тіла, пошарова будова ділянок, кровопостачання, іннервація, венозний та лімфатичний відтік. Особливості топографічної анатомії у віковому і типовому аспектах, особливості будови окремих органів і ділянок в умовах найпоширеніших патологічних процесів і вад розвитку (клінічна анатомія).

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

Кафедра загальної хірургії — вул. Фастівська, 2, тел. 6-18-10.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Польовий Віктор Павлович.

РАДІОЛОГІЯ

3-й рік навчання, 5—6-й семестри, 4 кредити ECTS, 120 навчальних годин: 80 годин — аудиторні та 40 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Фізичні та біологічні основи впливу іонізуючого випромінювання на організм людини. Радіаційне ураження та його типи. Променева хвороба. Особливості діагностики і лікування хворих у разі потрапляння радіонуклідів до організму людини. Вплив малих доз опромінення. Національний реєстр осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи. Наслідки радіаційних аварій.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія".

Кафедра онкології, променевої діагностики та променевої терапії — вул. Червоноармійська, 242, тел. 4-35-39.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Сенютович Роман Васильович.

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА (в т.ч. ендокринологія)

4, 5, 6-й роки навчання, 7—12-й семестри, 31 кредити ECTS, 960 навчальних годин: 760 годин — аудиторні та 200 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

4-й рік навчання — 8,5 кредитів ECTS, 255 навчальних годин: 200 годин — аудиторні та 55 годин — самостійна робота студентів.

5-й рік навчання — 8,5 кредитів ECTS, 255 навчальних годин: 180 годин — аудиторні та 75 годин — самостійна робота студентів.

6-й рік навчання — 15 кредитів ECTS, 450 навчальних годин: 380 годин — аудиторні та 70 годин — самостійна робота студентів.

У студентів формують клінічне мислення на основі вивчення найпоширеніших внутрішніх хвороб, їх етіології, патогенезу, клініки, диференціальної діагностики, класифікації, принципів лікування та профілактики в їх класичному перебігу. Закріплюють та удосконалюють навички обстеження хворого терапевтичного профілю, які студенти отримали під час навчання на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб та медико-біологічних дисциплін.

Основними методами навчання є самостійна робота студента біля ліжка хворого під постійним керівництвом викладача, робота в діагностичних кабінетах (функціональна діагностика, рентгенологічне дослідження, ультразвукова діагностика, клінічна, імунологічна та біохімічна лабораторії), палатах інтенсивного спостерігання та лікування з ретельним аналізом результатів клінічних і сучасних додаткових методів дослідження (інструментальних, лабораторних, біохімічних, ендоскопічних, функціональних, морфологічних) та у фізіотерапевтичному відділенні.

Варіанти перебігу, диференціальна діагностика та індивідуальне лікування при захворюваннях органів дихання, кровообігу, травлення, печінки та жовчних шляхів, нирок, системи крові, дифузних захворюваннях сполучної тканини, суглобів, алергозах. Невідкладна терапевтична допомога при загрозливих станах у клініці внутрішніх хвороб. Диференціальна діагностика та алгоритм діагностичного пошуку при основних синдромах у клініці внутрішніх хвороб.

На 6-му курсі — поглиблене вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, невідкладної допомоги при захворюваннях органів дихання, кровообігу, травлення, печінки та жовчних шляхів, нирок, системи крові, системних захворюваннях сполучної тканини, суглобів, алергозах, невідкладної терапевтичної допомоги при загрозливих станах.

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування основних ендокринних захворювань — цукрового діабету, дифузного токсичного зобу, гіпотирозу, тироїдитів, йододефіцитних захворювань. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, надниркових і статевих залоз. Ендокринні гіпертензії. Автоімунний поліендокринний синдром. Ендокринні захво­рювання у дітей та підлітків.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія" з пульмонології, кардіології, гастроентерології, нефрології, гематології, ендокринології, ревматології.

Кафедра внутрішньої медицини та ендокринології - вул. Головна, 137, тел. 3-32-62

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Федів Олександр Іванович.

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб — вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-21.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф.Хухліна Оксана Святославівна.

ФТИЗІАТРІЯ

4-й рік навчання, 7—8-й семестри,3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин — аудиторні та 40 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Поширення туберкульозу в різних країнах світу, питання бактеріології, патогенезу та імунології. Методи діагностики, диференціальної діагностики, лікування дітей і дорослих з легеневими та позалегеневими формами захворювання, а також його ускладненнями. Профілактика й організація боротьби з туберкульозом.

Невідкладна терапевтична допомога при ускладненнях туберкульозу. Інтенсивна пульмонологія. Поглиблене вивчення невідкладних станів у клініці захворювань органів дихання, їх класифікація, патогенетичні варіанти розвитку. Роль бронхологічних методів втручання у клініці захворювань органів дихання. Ознайомлення з блоком інтенсивної терапії. Засоби внутрішньобронхового введення ліків. Клініко-фармакологічні особливості дії ліків залежно від способу їх уведення.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія".

Кафедра фтизіатрії та пульмонології — вул. Богуна, 18, тел. 52-20-86.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Тодоріко Лілія Дмитрівна

ДЕРМАТОЛОГІЯ, ВЕНЕРОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7—8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 70 годин — аудиторні та 20 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Морфологічні елементи висипок та патогіс-тологічних процесів, які відбуваються в шкірі та слизових оболонках при різних патологіях. Методики обстеження дорослих і дітей, хворих на дерматози, загальні принципи лікування та профілактики найпоширеніших дерматозів. Етіологія, патогенез, особливості діагностики, клініки і лікування захворювань шкіри. Інфекційні захворювання, що передаються переважно статевим шляхом. Особливості перебігу, методи діагностики, загальні принципи лікування та профілактики.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія" та „акушерство і гінекологія".

Кафедра дерматовенерології та венерологія — вул. Лермонтова, 9-11, тел. 52-20-86.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Денисенко Ольга Іванівна.

ПЕДІАТРІЯ

4-й рік навчання, 7—8-й семестри,4,5 кредиту ECTS, 135 навчальних годин: 110 годин — аудиторні та 25 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем організму дитини, методика обстеження дитини, семіотика уражень, особливості харчування дітей та вигодовування дітей першого року життя, у тому числі природне, змішане і штучне. Особливості харчування дітей з груп ризику та в умовах екологічного забруднення, питання конституції та ЇЇ аномалій, що зумовлюють полігенно-спадкову схильність до низки захворювань (алергійний, сечовий, лімфатичний діатез). Розглядають організацію роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів, поліклініки, стаціонару, питання вакцинопрофілактики та функції лікаря-педіатра.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „педіатрія".

МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 1,5 кредиту ECTS, 45 навчальних годин: 30 годин — аудиторні та 15 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика спадкової патології. Моногенні, хромосомні та мультифакторіальні захворювання. Спадкові хвороби обміну речовин. Питання імуногенетики і фармакогенетики. Організація роботи медико-генетичних консультативних закладів.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціаль­ності „педіатрія".

Кафедра педіатрії та медичної генетики — пр. Незалежності, 98, тел. 54-26-82.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Сорокман Таміла Василівна.

ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

5, 6-й роки навчання, 9 - 12-й семестри, 14,5 кредиту ECTS, 435 навчальних годин: 300 годин - аудиторні та 135 годин - самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

5-й рік навчання - 6 кредитів ECTS, 180 навчальних годин: 130 годин - аудиторні та 50 годин - самостійна робота студентів.

6-й рік навчання - 8,5 кредиту ECTS, 255 навчальних годин: 170 годин - аудиторні та 85 годин - самостійна робота студентів.

Найпоширеніші соматичні захворювання у дітей, соматична патологія у немовлят, особливості гострих респіраторних захворювань, пневмоній, хвороб нирок та вроджених вад серця, неревматичних кардитів та кардіоміо-патій у дітей раннього віку. Аномалії конституції у дітей раннього віку як стан, що передує хворобам.

Особливості перебігу соматичної патології у дітей старшого віку, включаючи респіраторні алергози (особливо бронхіальну астму), пневмонії, ревматизм, набуті вади серця, кардити, ураження травного тракту та сечової системи.

Клініка, діагностика, лікування та профілактика найпоширеніших інфекцій у дітей: кір, скарлатина, червона висипка (краснуха), вітряна віспа, кашлюк, дифтерія, менінгококова, ГРВІ, ентеровірусна, паротидна інфекції, псевдотуберкульоз та ієрсиніоз, гострі кишкові інфекції, вірусні гепатити, поліомієліт тощо.

Дитяча алергологія, кардіологія, неонатологія, гематологія, хвороби обміну, спадкові та імунодефіцитні захворювання, ендокринні хвороби. Поглиблене вивчення таких розділів педіатрії, як неонатологія, кардіологія, нефрологія, гастроентерологія, пульмонологія, поліклінічна справа (на 6-му курсі).

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „педіатрія".

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб — вул. Руська, 207 а, тел. 57-56-76.

Завідувач кафедри - д-р мед. наук, проф. Колоскова Олена Костянтинівна.

ХІРУРГІЯ (4-й рік навчання). ХІРУРГІЯ (5-6-й рік навчання), ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ, ОНКОЛОГІЯ.

4-й рік навчання, 7—8-й семестри,4,5 кредиту ECTS, 135 навчальних годин: 100 годин — аудиторні та 35 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Етіологія, патогенез, клінічні прояви, сучасні методи діагностики із застосуванням лабораторних, інструментальних, рентгенологічних та ендоскопічних досліджень, диференціальна діагностика, принципи консервативного й оперативного лікування основних хірургічних захворювань.

Засвоєння практичних навичок клінічного обстеження хворих із хірургічними захворюваннями, інтерпретація клінічних, біохімічних, рентгенологічних, інструментальних, ендоскопічних методів дослідження, ведення медичної документації, участь у проведенні перев'язувань, хірургічних маніпуляцій та оперативних втручань.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

5, 6-й роки навчання, 9—12-й семестри, 18 кредитів ECTS, 540 навчальних годин: 320 годин — аудиторні та 220 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

5-й рік навчання, 7,5 кредитів ECTS, 225 навчальних годин: 140 годин — аудиторні та 85 годин — самостійна робота студентів.

6-й рік навчання, 11,5 кредиту ECTS, 345 навчальних годин: 210 годин — аудиторні та 135 годин — самостійна робота студентів.

Клінічні варіанти перебігу у дітей захворювань і травм, для лікування яких застосовують оперативні методи (ургентна абдомінальна, торакальна, серцево-судинна хірургія тощо), ознайомлення з атиповими і спорадичними формами хірургічних захворювань.

Комплексне вивчення синдромів і хірургічних захворювань з використанням сучасних методів діагностики (УЗД, КТ, МРТ) і лікування, у тому числі таких новітніх напрямів медицини, як сердцево-судинна, пластична та реконструктивна хірургія, мікрохірургічні, ендоскопічні та малоінвазійні технології.

Інтра- та постнатальна діагностика і своєчасне хірургічне лікування вроджених вад розвитку серця, дуги аорти, стравоходу, легенів, діафрагми. Реконструктивно-пластичні операції при діафрагмових, пупкових грижах та грижах передньої черевної стінки. Реконструктивно-відновні операції при вадах розвитку стравохідно-шлункового каналу. Діагностика та реконструктивно-відновні операції при вадах гепатобіліарної системи, розгалужу вальні та декомпресивні операції при портальній гіпертензії надпечінкової форми.

На 6-му курсі — поглиблене вивчення етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференціальної діагностики, надання медичної допомоги, лікування та профілактики хірургічних захворювань.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

Кафедра хірургії – вул. Головна, 137, тел. 51-47-41.

Завідувач кафедри —д-р мед. наук, проф. Полянський Ігор Юлійович.

Кафедра хірургії та урології – вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-55.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Іфтодій Андріян Георгійович.

Кафедра дитячої хірургії та ЛОР-хвороб – вул.. Буковинська, 4, тел. 53-06-92.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Боднар Борис Миколайович.

Кафедра онкології та радіології – вул. Червоноармійська, 242, тел. 4-35-39.

Завідувач кафедри — проф. Іващук Олександр Іванович

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

4, 5, 6-й роки навчання, 7—12-й семестри, 15 кредитів ECTS, 450 навчальних годин: 250 годин — аудиторні та 200 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

4-й рік навчання — 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 60 годин — аудиторні та 30 годин — самостійна робота студентів.

5-й рік навчання — 4,5 кредити ECTS, 135 навчальних годин: 90 годин — аудиторні та 45 годин — самостійна робота студентів.

6-й рік навчання, 4,5 кредити ECTS, 135 навчальних годин: 100 годин — аудиторні та 35 годин — самостійна робота студентів.

Фізіологічні та патологічні процеси, пов'язані із зачаттям, а також зміни, які відбуваються в організмі жінки під час вагітності, пологів та в післяпологовий період. Вивчення методів обстеження, лікування відхилень від фізіологічного перебігу цих процесів, надання допомоги жінці, що народжує дитину. Анатомо-фізіологічні особливості жіночої репродуктивної системи, захворювання жіночих статевих органів. Методи діагностики, лікування, профілактики, циклічні зміни в організмі жінки в різні вікові періоди; запліднення.

На 6-му курсі — поглиблене вивчення фізіологічних і патологічних процесів, пов'язаних із зачаттям, вагітністю, пологами та післяпологовим періодом, методів допомоги породіллі, профілактики і лікування ускладнень вагітності та пологів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика захворювань жіночої статевої системи.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „акушерство та гінекологія".

Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології – Головна, 129, тел. 52-34-49.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Юзько Олександр Михайлович.

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології – вул. Рівненська, 8, тел. 7-67-04.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Кравченко Олена Вікторівна.

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

4, 5-й роки навчання, 8—10-й семестри, 4,5 кредиту ECTS, 135 навчальних годин: 80 годин — аудитори і та 45 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Закономірності громадського здоров'я та система його охорони, методи статистичного аналізу медико-біологічних даних, методики визначення та оцінювання показників популяційного здоров'я населення у взаємозв'язку з різними чинниками, що на нього впливають, комплексне оцінювання стану здоров'я на основі інтегральних показників.

Системи охорони здоров'я, які діють у сучасному світі. Принципи охорони здоров'я в Україні та управління цією галуззю. Види лікувально-профілактичної допомоги (амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна, швидка).

Нормативно-правові акти, що визначають право на охорону здоров'я, правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я.

Завдання, функції, структура, організація роботи, показники діяльності лікувально-профілактичних закладів, які забезпечують первинну, вторинну і третинну медичну допомогу.

Організація санітарно-епідеміологічної служби, організація медичної допомоги окремим верствам і контингентам населення (міському, сільському, жінкам, дітям, потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС, особам літнього віку).

Організація медичної експертизи тимчасо­вої та стійкої непрацездатності. Медичне страхування.

Реформування охорони здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров'я, основні напрями діяльності, провідні програми.

Інтеграція вітчизняної системи охорони здоров'я в систему міжнародно визнаних стандартів медичного забезпечення.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „гігієна".

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

6-й рік навчання, 11—12-й семестри, 2,25 кредиту ECTS, 68 навчальних годин: 50 годин — аудиторні та 18 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Поглиблення теоретичних знань із соціальної медицини, статистичних методик і методів вивчення популяційного здоров'я населення, організаційних форм і методів діяльності закладів охорони здоров'я, у тому числі лікувально-профілактичних закладів, а також тих, в яких надається медична допомога жінкам і дітям, санітарно-епідеміологічних закладів в умовах реформування охорони здоров'я в Україні. Набуття навичок проведення медичної експертизи працездатності. Економічні прийоми і методи управління системою охорони здоров'я. Загальноекономічні закони і правила управління системою охорони здоров'я. Специфіка економіки медичного обслуговування населення. Проблеми вивчення медичної, соціальної та економічної ефективності надання медичної допомоги, методика аналізу економічної діяльності закладів охорони здоров'я, механізм ціноутворення медичних послуг, їх відповідність вимогам повсякденної практики.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „гігієна".

БІОСТАТИСТИКА

4-й рік навчання, 7—8-й семестри, 1,5 кредиту ECTS, 45 навчальних годин: 30 годин — аудитори і та 15 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Основи доказової медицини і клінічної біостатистики, варіаційна статистика, аспекти багатофакторного аналізу, підходи до оцінювання ризиків та прогнозування.

Студенти отримують навички методичних підходів до аналізу медико-біологічних даних.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров'я — Театральна площа, 2, тел. 52-52-75.

Завідувач кафедри — доцент Кардаш Василь Едуардович

УРОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7—8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин — аудиторні та 40 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Уроджені аномалії розвитку, специфічні і неспецифічні запальні захворювання органів сечової і статевої систем, травматичні ушкодження їх, злоякісні та доброякісні пухлини, сечокам'яна хвороба, хронічна ниркова недостатність. Діагностика і лікування репродуктивної патології подружньої пари, медико-соціальні та епідеміологічні проблеми, особливості клінічного перебігу та лікування урологічних захворювань у дорослого і дитячо­го населення.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

Кафедра хірургії та урології – вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-55.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Іфтодій Андріян Георгійович.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7—8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин — аудиторні та 40 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика і способи лікування захворювань вуха, верхніх дихальних шляхів (ніс, приносові пазухи, глотка, гортань) і прилеглих ділянок. Пластична хірургія носа, обличчя, глотки, гортані та трахеї. Невідкладна ЛОР-допомога.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

Кафедра дитячої хірургії та ЛОР-хвороб – вул.. Буковинська, 4, тел. 53-06-92.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Боднар Борис Миколайович.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7 семестр 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин — аудиторні та 40 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Патологія зорового аналізатора і клінічні підходи до її лікування, мікрохірургія ока, лазерна хірургія; електрофізіологічні та променеві методи дослідження зорового апарату, особливості змін органа зору при загальних захворюваннях організму, вітамінних дефіцитах і вроджених аномаліях.

Студент оволодіває навичками діагностики і надання невідкладної допомоги при травмах очей, раптовій втраті зору, гострих запальних процесах сполучної оболонки (кон'юнктиви), рогівки, райдужки, здійснення диспансеризації та реабілітації хворих з патологією очей, профілактики інфекційних захворювань органа зору.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

Кафедра офтальмології — вул. Гол‒вна, 137, тел. 51-47-41.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук Пенішкевич Ярослав Іванович.

НЕВРОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7—8-й семестри, 5,5 кредиту ECTS, 165 навчальних годин: 110 годин — аудиторні та 55 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Основи морфології, фізіології нервової системи, топічна діагностика її уражень, методики обстеження пацієнтів з неврологічними захворюваннями. Семіотика уражень центральної та периферійної нервової системи. Етіологія, патогенез, клініка, сучасні методи діагностики, лікування та профілактика захворювань центральної і периферійної нервової системи.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія".

ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ

4-й рік навчання, 7—8-й семестри, 4,5 кредиту ECTS, 135 навчальних годин: 80 годин — аудиторні та 55 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Організація психіатричної допомоги, методи психіатричного обстеження, симптоми психічних захворювань, типи перебігу психічних захворювань, види недоумства, основні психопатичні синдроми. Етіологія, патогенез, класифікація та перебіг психічних захворювань, принципи експертних оцінок. Алкоголізм і алкогольні психози, нарко- і токсикоманії, пси-хогенії, реактивні психози, неврози та неврозоподібні стани, психічні розлади при захворюваннях і дії шкідливих чинників, психічні захворювання в дитячому і підлітковому віці, психопатії, патохарактерологічний розвиток та акцентуації особистості, невідкладна психіатрична допомога, соціальні аспекти психіатрії.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія".

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка — вул. Мусоргського, 2, тел. 58-58-03.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Пашковський Валерій Мелетійович.

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

4-й рік навчання, 7—8-й семестри, 2 кредити ECTS, 60 навчальних годин: 30 годин — аудиторні та 30 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Лікувальна фізкультура і механізми лікувальної дії фізичних вправ, показання та протипоказання. Клініко-фізіологічне обґрунтування призначення засобів, форм лікувальної фізкультури, постановки завдань лікувальної фізкультури. Оцінювання ефективності впливу засобів ЛФК у комплексному лікуванні хворих із різноманітною патологією.

Спортивна медицина вивчає методи дослідження та оцінювання фізичного розвитку, функціонального стану, фізичної працездатності осіб, які займаються фізичною культурою і спортом високих досягнень, методи лікарсько-педагогічного спостерігання за ними і методи санітарно-гігієнічного контролю. Вплив фізичних навантажень на організм фізкультурників і спортсменів. Пошкодження та захворювання внаслідок нера­ціональних занять фізичною культурою і спортом, порушень режиму життя та тренувань. Загальні основи реабілітації в спорті.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль.

Кафедра кардіології та реабілітації — вул. Червоноармійська, 230, тел.4-44-00.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Тащук Віктор Корнійович.

СУДОВА МЕДИЦИНА, МЕДИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

4-й рік навчання, 7—8-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 60 годин — аудиторні та 30 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Питання медичного, біологічного і медико-криміналістичного характеру, що виникають у практичній діяльності органів правосуддя та законодавства.

Організація судово-медичної експертизи, сучасні дані про можливості судово-медичної експертизи при різних видах і причинах смерті та ушкодженнях. Особливості дослідження речо­вих доказів біологічного походження.

Студенти набувають навичок виконання функцій лікаря-спеціаліста в галузі судово-медичної експертизи під час огляду трупа на місці його виявлення, проведення судово-медичного обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб, судово-медичного дослідження трупа із встановленням причини смерті, описом різних видів тілесних ушкоджень, визначення механізму і терміну їх спричинення, вилучення речових доказів для лабораторного дослідження, складання відповідної судово-медичної документації та "Лікарського свідоцтва про смерть".

Під час вивчення медичного законодавства у студентів формують правові навички, з якими медичні працівники зустрічаються найчастіше у своїй практичній діяльності, знайомлять їх з особливостями правового регулювання питань, які належать до діяльності закладів охорони здоров'я, медичних і фармацевтичних працівників, положеннями чинного законодавства про відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення, а також відомостями про основні закони, що регулюють діяльність медичних працівників.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини — вул. Головна, 137, тел. 51-47-57.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Давиденко Ігор Святославович.

РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 1,5 кредиту ECTS, 45 навчальних годин: 30 годин — аудиторні та 15 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Використання іонізуючого та неіонізуючого випромінювання для діагностики захворювань людини. Джерела та приймачі випромінювань при рентгенівському, радіонуклідному, ультразвуковому, магнітно-резонансному та термографічному методах дослідження. Розглядають питання променевої семіотики патологічних процесів, алгоритми використання окремих методів діагностики. Променева терапія: клінічна радіометрія та дозиметрія, методи і методики променевої терапії злоякісних новоутворень, запальних, дистрофічних та інших процесів.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія".

ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 2 кредити ECTS, 60 навчальних годин: 30 годин — аудиторні та 30 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Вплив шкідливих і небезпечних чинників виробництва на працівників: особливості діагностики професійних захворювань та отруєнь. Патогенез, клініка, діагностика, надання невідкладної допомоги, лікування, профілактика і медико-соціальна експертиза при професійних захворюваннях, зумовлених впливом промислового пилу, виробничої вібрації та шуму, промислових і сільськогосподарських отрут, несприятливих метеорологічних чинників, зміни атмосферного тиску, перенапруження окремих органів і систем, біологічних чинників.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія".

КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 1,5 кредиту ECTS, 45 навчальних годин: 30 годин — аудиторні та 15 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Клінічна фармакокінетика і фармакодина-міка основних груп лікарських засобів. Фармакокінетичні параметри лікарських засобів, їх динаміка при різній патології. Основні принципи проведення фармакокінетичних і фармакодинамічних досліджень у клініці. Особливості вибору і призначення лікарських засобів залежно від віку, характеру захворювання та функціонального стану організму хворого. Основні види взаємодії лікарських засобів. Методи об'єктивної оцінки фармакотерапевтичної ефективності та безпеки призначення основних груп лікарських засобів. Основні прояви побічної дії у разі призначення найпоширеніших сучасних ліків, засоби профілактики та корекції їх небажаних ефектів у хворих.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія".

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб — вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-21.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Хухліна Оксана Святославівна.

ОНКОЛОГІЯ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 70 годин — аудиторні та 20 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Організація онкологічної служби в Україні. Клініка, діагностика візуальних локалізацій раку. Рання діагностика злоякісних новоутворень, впровадження скринінгу онкологічних захворювань. Комплексна методика лікування злоякісних пухлин усіх локалізацій. Організація симптоматичного лікування онкологічних хворих. Структура хоспісу. Питання реабілітації радикально лікованих онкологічних хворих. Деонтологія в онкології.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

Кафедра онкології, променевої діагностики та променевої терапії — вул. Червоноармійська, 242, тел. 4-35-39.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Сенютович Роман Васильович.

НЕЙРОХІРУРГІЯ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 1,5 кредиту ECTS, 45 навчальних годин: 30 годин — аудиторні та 15 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Патогенез, клініка, діагностика і можливості хірургічного лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань центральної та периферійної нервової системи. Діагностика і невідкладна допомога при таких захворюваннях, як черепно-мозкова травма, пошкодження хребта, спинного мозку та периферійної нервової системи, судинна патологія. Питання ранньої діагностики і сучасні можливості хірургічного лікування пухлин головного та спинного мозку, остеохондрозу, вад розвитку головного і спинного мозку, основи функціональної та відновної нейрохірургії. Методи медичної реабілітації та адаптації хворих з нейрохірургічною патологією.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

ТРАВМАТОЛОГІЯ І ОРТОПЕДІЯ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 60 годин — аудиторні та 30 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Клініко-біомеханічні особливості ушкод­жень і захворювань системи опори та руху. Етіологія, патогенез, клінічні прояви і ліку­вання вроджених вад, захворювань і травматичних ушкоджень. Сучасні уявлення про множинні переломи та поєднані ураження, актуальні питання спортивної травматології. Діагностика і лікування специфічних та не­специфічних захворювань, злоякісних і доброякісних пухлин опорно-рухового апарату. Основні принципи медичної та соціальної реабілітації хворих. Профілактика травматизму й ортопедичних захворювань. Організаційна структура травматологічної та ортопедичної допомоги в Україні.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтег­рований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „хірургія".

Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії — вул. Фастівська, 2, тел. 6-92-67.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Васюк Володимир Леонідович.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 6 кредитів ECTS, 180 навчальних годин: 100 годин — аудиторні та 80 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Клініка і діагностика інфекційних захворювань, поширених в Україні. Ранні клінічні ознаки інфекційних захворювань, патогномонічні способи виявлення їх на догоспітальному етапі, особливості клінічного перебігу, можливі ускладнення. Спеціальні методи мікробіологічних, вірусологічних та серологічних досліджень: ультразвукова діагностика, комп'ютерна томографія, ядерна магнітно-резонансна томографія тощо. Диференціальна діагностика інфекційних захворювань. Лікування захворювань викладається з урахуванням призначення сучасних лікарських препаратів, надання допомоги при невідкладних станах. Особливо небезпечні інфекції, термінова профілактика їх. Студенти-іноземці додатково вивчають клінічну діагностику та лікування регіональних інфекційних захворювань — лейшманіозу, трипаносомозу, трематодозу.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціальності „терапія".

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 1,5 кредиту ECTS, 45 навчальних годин: 40 годин — аудиторні та 5 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Поняття про епідемічний процес, виникнення та поширення інфекційних хвороб і розроблення на цій основі заходів, спрямованих на запобігання та зниження захворюваності населення. Теоретичні, методологічні та організаційні основи профілактики інфекційних хвороб. Механізми розвитку і прояви епідемічного процесу, роль соціально-економічних та біологічних чинників в епідемічному процесі, сучасні методи і засоби імунопрофілактики та дезінфекції, що використовуються в практиці охорони здоров'я. Епідеміологічні особливості окремих інфекційних хвороб, профілактичні та протиепідемічні заходи, які проводяться щодо цих хвороб.

Основні напрями епідеміологічного нагляду.

Методи епідеміологічного дослідження та використання їх для вивчення захворюваності населення. Визначення чинників ризику. Аналітичні методи в епідеміології.

Контрольні заходи — поточний та підсумковий модульний контроль, ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок-2" для спеціаль­ності „терапія".

Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології вул. Головна, 137, тел. 53-89-96.

Завідувач кафедри - д-р мед. наук, професор Москалюк Василь Деонізійович.

КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 2,5 кредити ECTS, 75 навчальних годин: 50 годин — аудиторы та 25 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Кафедра клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології — вул. Туровська, 26, тел. 517-05-24.

Основи структури та функції імунної сис­теми. Особливості обстеження, діагностики і лікування імунодефіцитних станів, імунної недостатності та імунозалежних хвороб (ін­фекційних, алергійних, онкологічних, авто­імунних тощо). Механізми трансплантаційного імунітету, імуноонкології, імунології репродук­ції та імунозалежних форм безпліддя. Імунопатогенез, діагностика та лікування алергійних захворювань. Особливості структури і функції імунної системи у дітей, профілактика та ліку­вання імунодефіцитних станів, алергійних та псевдоалергійних хвороб.

Навички з виявлення клінічних ознак та імунологічних тестів дисфункцій імунної сис­теми, трактування імунологічних досліджень. Імунотропні препарати, принципи їх вико­ристання, показання та протипоказання. Контрольні заходи — поточний та підсум­ковий модульний контроль, ліцензійний інтег­рований тестовий іспит „Крок-2" для спеціаль­ності „терапія".

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб — вул. Головна, 100, тел. 3-13-61.

Завідувач кафедри —д-р мед. наук, проф. Пішак Ольга Василівна.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин: 70 годин — ауди­торні та 20 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Методи знеболення та захисту пацієнтів від шкідливих чинників, що впливають на організм до операції, під час оперативно­го втручання та в ранній післяопераційний період.

Розглядають питання адекватної підготовки хворих до операції, забезпечення їх відповідним знеболенням, профілактику можливих усклад­нень після хірургічного втручання та анестезії, корекцію різноманітних порушень гомеостазу. Інгаляційний та внутрішньовенний наркоз зі штучною вентиляцією легенів. Комбінована анестезія декількома препаратами. Провідни­кова анестезія.

Інтенсивна терапія та оживлення, які за­стосовують у разі значних розладів діяль­ності життєво важливих функцій та органів і вимагають невідкладної допомоги, — шок, кома, гостра дихальна, серцево-судинна, ниркова, печінкова недостатність. Методи корекції цих розладів та нормалізації мета­болізму і гомеостазу: штучна вентиляція ле­генів, активна внутрішньовенна інфузійна терапія, штучний кровообіг, штучна нирка, оксигенотерапія, гіпербарична оксигенація, мембранна оксигенація, електроімпульсна терапія тощо.

Контрольні заходи — поточний та підсумко­вий модульний контроль, ліцензійний інтегро­ваний тестовий іспит „Крок-2" з невідкладних станів для спеціальності „хірургія", а також для спеціальностей „терапія", „педіатрія", „аку­шерство і гінекологія".

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії - вул. Головна, 137,
 тел. 51-47-42.

Завідувач кафедри - д-р мед. наук, проф. Коновчук Віктор Миколайович.

ОСНОВИ СТОМАТОЛОГІЇ

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 0,75 кре­диту ECTS, 22 навчальні години: 15 годин — аудиторні та 7 годин — самостійна робота студентів. Нормативна дисципліна.

Знайомство з державною системою профілактики та лікування основних стоматологіч­них захворювань — карієсу та його ускладнень, захворювань слизової оболонки порожнини рота, методами протезування, виправлення положення та видалення зубів. Розглядають лікування запальних процесів, травматичних ушкоджень, доброякісних і злоякісних онко­логічних захворювань обличчя та шиї, природжених і набутих дефектів та деформацій. Взаємозв'язок між станом внутрішніх органів і порожнини рота.

Контрольні заходи — поточний та підсум­ковий модульний контроль.

Кафедра хірургічної та дитячої стоматології— вул. Головна, 137.

Завідувач кафедри — доцент Кузняк Наталія Богданівна

СЕКЦІЙНИЙ КУРС

5-й рік навчання, 9—10-й семестри, 0,75 кредиту ECTS, 23 навчальні години: 15 го­дин — аудиторні та 8 годин — самостійна ро­бота студентів. Нормативна дисципліна.

Принципи клінічної та патологоанатомічної діагностики захворювань і клініко-анатомічного аналізу. Патологоанатомічний розтин. Структура клінічного і патологоанатомічного діагнозів. Помилки клінічної діагностики та їх причини. Біопсія як один із методів підтвердження клінічного діагнозу.

Контрольні заходи — поточний та підсум­ковий модульний контроль.

Кафедра патологічної анатомії та судової медицини — вул. Головна, 137, тел. 51-47-57.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Давиденко Ігор Святославович.

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА (сімейна медицина)

6-й рік навчання, 11—12-й семестри, 3 кре­дити ECTS, 90 навчальних годин: 50 годин — аудиторні та 40 годин — самостійна робота сту­дентів. Нормативна дисципліна.

Роль сімейної медицини і сімейного ліка­ря в наданні медичної допомоги населенню. Диспансерний метод обслуговування хворих і здорових. Здоров'я фізичне, репродуктивне, психічне. Програма обстеження, діагностика, лікування, диспансеризація та реабілітація хворих з гострими респіраторними інфекція­ми, гострим бронхітом, артеріальною гіпертензією, захворю­ваннями нирок, травної системи в умовах полік­лініки. Гострий живіт у прак­тиці терапевта. Надання швид­кої допомоги на догоспітальному етапі при синдромах знепритомнення, судомах, кризах, дестабілізації вінцевого кровообігу і дихальної недостатності.

Контрольні заходи — поточний та підсум­ковий модульний контроль.

Кафедра сі­мейної медицини — вул. П-Кільцева, 4, тел. 54-73-13.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Білецький Семен Віссаріонович

ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ

6-й рік навчання, 11—12-й семестри, 2,25 кредиту ECTS, 68 навчальних годин: 40 го­дин — аудиторні та 28 годин — самостійна ро­бота студентів. Нормативна дисципліна.

Здоров'я практично здорових людей (ін­дивідуальне здоров'я), колективів практично здорових людей, популяцій, населення країни в цілому (громадське здоров'я) та здоров'я хво­рих людей (лікарняна гігієна). Гігієнічні нор­мативи, рекомендації, санітарні норми і пра­вила, інші законодавчі та нормативно-технічні документи і практичні заходи, спрямовані на збереження, зміцнення та оздоровлення насе­лення шляхом усунення або зменшення до без­печних рівнів (гігієнічних нормативів) впливу негативних чинників на здоров'я, на широке використання позитивних чинників у системі «людина — навколишнє середовище».

Кафедра гігієни та екології — вул. Кобилянської, 42, тел. 52-63-77.

Завідувач кафедри — д-р мед. наук, проф. Власик Леонід Іванович.

Узагальнений перелік професійних умінь і навичок, якими має володіти випускник вищого медичного навчального закладу:

• установлювати попередній клінічний діагноз захворювання: виділити і зафіксувати провід­ний клінічний симптом або синдром, устано­вити найвірогідніший або синдромний діагноз захворювання, призначити лабораторне та/або інструментальне обстеженння хворого, здій­снити диференціальну діагностику захворю­вань;

  діагностувати невідкладні стани і надавати допомогу при них;

  планувати і проводити санітарно-профілак­тичні заходи: формувати диспансерні групи хворих, групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду, вміти організовува­ти раціональне харчування, водопостачання, формувати сприятливе виробниче середовище, пропагувати здоровий спосіб життя;

  планувати профілактичні та протиепідеміч­ні заходи щодо інфекційних хвороб: виявляти інфекційні захворювання та проводити ранню діагностику, первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби. Виявляти гру­пи ризику, території, час, чинники ризику;

  здійснювати лікувально-евакуаційні заходи серед населення, військовослужбовців;

  збирати інформацію про пацієнта — загаль­ний стан пацієнта (конституція, вгодованість тощо), зовнішній вигляд (огляд шкіри, під­шкірного прошарку, пальпація лімфатичних вузлів, щитоподібної та грудних залоз); стан серцево-судинної системи (огляд і пальпація ділянки серця та поверхневих судин, визна­чення перкуторних меж серця та судин, аус­культація серця та судин); стан органів дихан­ня (огляд грудної клітки і верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів); стан органів черевної по­рожнини (огляд живота, пальпація та перкусія кишок, шлунка, печінки, селезінки, пальпація підшлункової залози, нирок, органів малого таза); стан кістково-м'язового апарату (огляд і пальпація).

  оцінювати стан внутрішньоутробного роз­витку плода за даними розрахунку маси плода та аускультації його серцебиття;

  оцінювати результати лабораторних та інс­трументальних досліджень щодо діагнозу;

• визначати принципи і характер лікування за­хворювання (консервативне, оперативне);

• визначати необхідний режим праці та відпо­чинку при лікуванні захворювань;

• визначати дієту для хворого;

• визначати тактику ведення контингенту осіб, які підлягають диспансерному спостеріганню, розраховувати і призначати продукти харчу­вання дітям першого року життя;

• визначати тактику ведення фізіологічних по­логів та післяпологового періоду — оцінювати загальний стан вагітної, роділлі,  породіллі,

визначати термін вагітності, тактику ведення пологів, оцінювати загальний стан новонарод­женого, стан посліду, визначати стан інволюції матки, лохій та лактації:

• визначати тактику надання екстреної медич­ної допомоги;

• надавати екстрену медичну допомогу;

• виконувати медичні маніпуляції;

  оцінювати вплив довкілля на стан здоров'я населення (індивідуальне, сімейне, популя­ційне);

• вести медичну документацію — готувати річ­ний звіт про особисту виробничу діяльність, вести картку амбулаторного/стаціонарного хворого, санаторно-курортну картку, листок непрацездатності, документацію для МСЕК;

  проводити оброблення соціальної та медич­ної інформації.

У Галузевих стандартах вищої освіти наве­дені конкретні списки синдромів і симптомів, захворювань, невідкладних станів, лаборатор­них та інструментальних досліджень, а також медичних маніпуляцій.

Ступінь сформованості у випускників професійних умінь і навичок систематично контролюється під час поточного, підсум­кового контролю та державної атестації, що проводяться відповідно до нормативних ви­мог Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту.

 

Comments